Trong những năm tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất.

[Infographics] Dòng chảy 70 năm nông nghiệp Việt Nam

Nguồn: Trung tâm Thông tin Tư liệu – TTXVN